.

اقامت یزد
 اعتبار از بهمن ماه 97 تا اطلاع ثانوی

خدمات 

4 شب 3 شب 2 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت با صبحانه 730.000 560.000 420.000 2تخته 4* باغ مشیر  1
610.000 480.000 360.000 3 تخته
اقامت با صبحانه  780.000 610.000 450.000 2تخته 4* هتل داد 2
750.000 590.000 430.000 سه تخته