تور شیراز
 اعتبار از آذر ماه 97 تا اطلاع ثانوی

خدمات 

3شب و 4 روز نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت با صبحانه،  3نیمروز گشت پرداخت ورودیه اماکن ،راهنما،پذیرایی ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه 830.000 1 تخته 5* چمران 1
630.000 2تخته
550.000 3تخته
اقامت با صبحانه،  3نیمروز گشت پرداخت ورودیه اماکن ،راهنما،پذیرایی ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه  520.000 1 تخته 5*  پارس 2
430.000 2تخته
390.000 3تخته
اقامت با صبحانه،  3نیمروز گشت پرداخت ورودیه اماکن ،راهنما،پذیرایی ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه 710.000 2تخته 5*  شیراز 3
620.000 2 تخته با سرویس
اقامت با صبحانه،  3نیمروز گشت پرداخت ورودیه اماکن ،راهنما،پذیرایی ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه 880.000 1 تخته 4* الیزه 4
750.000 2 تخته
690.000 2 تخته با سرویس

: